The Refinement of Rhythm, Svenska Bok 1 spiralSvenska, 2012