Gå direkt till innehållet
Till startsidan
Sök efter din nästa läsupplevelse

Personuppgiftspolicy Adlibris

Denna personuppgiftspolicy riktar sig till dig som användare av Adlibris hemsidor och tjänster gällande varumärkena Adlibris, Letto och Boktipset. Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du kan ta del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Följande bolag omfattas av policyn:

Adlibris AB (koncernmoder) 556261-3512 Adlibris Oy 0195663-7 Adlibris AS 990 335 214

I Adlibris personuppgiftspolicy kan du läsa om vad som gäller för de behandlingar av personuppgifter som bolagen inom Adlibrisgruppen utför Adlibrisgruppens bolag benämns fortsättningsvis ”Adlibris”, ”vi”, ”Bolaget”, ”oss”). Om inget annat anges är Adlibris AB personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs inom bolagen som näms ovan. 

När du surfar på våra hemsidor använder vi oss av cookies. Du kan läsa mer om vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar genom cookies i Adlibris Cookiepolicy.

Adlibris
Cookie policy för Adlibris

Denna webbplats använder cookies vilket hjälper oss att ge dig en mer personlig upplevelse när du besöker någon av våra webbsidor.

I denna personuppgiftspolicy får du information om varför Adlibris behandlar dina personuppgifter, hur de används, hur det påverkar din integritet och hur du tar vara på dina rättigheter. 

Ändamålen med behandling av dina personuppgifter 

Att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter är viktigt för oss. Vi värnar om din integritet och förhåller oss till tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ. Vi behandlar dina personuppgifter på det sätt som vi beskriver i detta avsnitt där vi för varje enskilt ändamål anger: 

 • Vilka personuppgifter behandlas för aktuellt ändamål 

 • Hur personuppgifterna samlas in 

 • Vilka legala grunder är aktuella för ändamålet 

 • Om vi lämnar dina personuppgifter till någon annan part och vilka mottagarna av personuppgifterna i så fall är 

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: 

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter 

Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror på vilka tjänster du använder. Genom inställningar i din webbläsare eller push-inställningar i din telefon kan du kontrollera exempelvis cookie-historik och platsinformation. 

Kundservice. Du är alltid välkommen att kontakta oss via kundservice med frågor angående hantering av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du under stycket "Kontakta oss". 

Konto. Loggar du in på ditt konto kan du ändra lösenord och e-postadress. 

Dina kommunikationsinställningar. Du kan välja vilken kommunikation du vill ha från oss genom dina kommunikationsinställningar. Vill du ändra dessa kan du antingen gå till ditt senaste nyhetsbrev via e-post från Adlibris där du hittar en länk ”Hantera mina kommunikationsinställningar”. Då kommer du direkt till sidan där du gör dina ändringar av kategorier av kommunikation som grundar sig på dina samtycken eller Adlibris berättigat intresse. 

Det är också möjligt att ändra dina kommunikationsinställningar genom att klicka på denna länk. Du kommer då att behöva fylla i den e-postadress som du använder hos oss. E-postadressen behöver vi för att kunna identifiera dig. När detta är gjort kommer du få ett e-postmeddelande till uppgiven e-postadress som innehåller en länk vilken tar dig till sidan med dina inställningar för kommunikation. Följ anvisningarna för att göra önskade ändringar.  

Anpassa cookies. På Adlibris webbsidor kan du anpassa dina cookies genom länken “Anpassa Cookies” som finns i sidfoten. 

Riktade annonser från externa annonsörer. Om du vill begränsa möjligheten för annonsörer att rikta annonser till dig baserat på dina intressen kan du bland annat använda tjänsten Your online choices. Du hittar mer information om cookies, vilka cookies som lagrats på din enhet och hur du kan hantera dessa på bland annat About Cookies och All about cookies

Hur dina personuppgifter lagras 

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska lagringsperioder variera. 

Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är till exempel: 

 • Ändamål: Anledningen till att vi använder uppgifterna, dvs använder vi uppgifterna för att uppfylla lagkrav eller kunna driva vår affärsverksamhet så sparas de längre tid än exempelvis kontaktinformation för direktmarknadsföring. 

 • Personuppgift: Vilken typ av personuppgift det rör sig om, dvs en känslig personuppgift sparas kortare tid än exempelvis kontaktinformation. 

 • Lagring: Hur uppgiften sparas, dvs uppgifter som inte är pseudonymiserade sparas ofta kortare tid än om de är pseudonymiserade. (Pseudonymiserad data är data som inte kan hänföras till en viss person utan att kompletterande uppgifter används.) 

 • Relation: Vilken relation vi har till dig, dvs om du är en befintlig, före detta eller potentiell kund eller om du besöker oss utan att vara inloggad. 

Undantag kopplade till användarkonto. Om du har registrerat ett användarkonto och köpt e-böcker eller ljudböcker så kommer ditt användarkonto inte raderas på grund av att åtkomsten av dessa produkter försvinner om kontot raderas. Du behöver kontakta Adlibris kundtjänst om du vill att ditt konto ska raderas.  

Övrigt. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vid analys av kundinsikt, trender m.m. använder vi i största möjliga utsträckning anonymiserad data som inte kan knytas till en individ. 

I vissa fall kan vi komma att lagra dina uppgifter en längre tid än vad som angetts ovan. Exempel på sådant undantag kan vara när Adlibris är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. bokföringslagen), vid fall av myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist. 

Var vi sparar och behandlar personuppgifter 

Personuppgifter som samlas in av oss lagras och behandlas huvudsakligen i Sverige, eller i andra länder där vi, Adlibris, våra samarbetspartner, dotterbolag eller leverantörer är verksamma. Lagringsplatserna väljs med avsikt att vara säkert, fungera effektivt, förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns. 

Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav. 

Regelefterlevnad och säkerhet 

Vi efterlever våra rättsliga förpliktelser som innebär hantering och delning av personuppgifter i den mån det krävs. Ett exempel på sådant är vår skyldighet gällande bokföring, där till exempel fakturauppgifter, namn, adress och vad du har köpt omfattas. Även när vi använder oss av tjänster och system som tillhandahålls av våra leverantörer så ingår Adlibris ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem i enlighet med GDPRs regler. 

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger i system som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler.. Vi ställer krav på våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner. Vidare lagrar vi uppgifter som vi samlar in när en användare inte är inloggad (autentiserad) separat från kundspecifik kontoinformation som direkt identifierar dig, som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer. Vi använder huvudsakligen anonymiserad data eller pseudonymiserad data vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften. 

Vi kan komma att hantera och dela uppgifter i syfte av att skydda våra kunder, användare, besökare, tillgångar och företag mot brott och annan skadlig verksamhet. Denna behandling grundar sig på ett berättigat intresse av Adlibris att bistå och vara behjälpliga vid ex. polisärenden och domstolsbeslut. 

Dina individuella rättigheter 

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina Personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post gdpr@adlibris.com  

 • Tillgång till dina Personuppgifter  Du har rätt att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina Personuppgifter, samt begära tillgång till de Personuppgifter som vi behandlar om dig, tillsammans med information om behandlingen och dina rättigheter i samband därmed, ett s.k. registerutdrag.   

 • Begära rättelse  Du har, om du anser att en Personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av Personuppgiften. Notera särskilt att Adlibris inte ansvarar för problem som uppstår till följd av att dina Personuppgifter är felaktiga om du underlåtit att informera oss därom.   

 • Motsätta dig viss behandling  Du har rätt att motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina Personuppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har berättigade skäl för detta som överväger ditt integritetsintresse. 

 • Radering  Du har rätt att begära att få dina Personuppgifter raderade om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de har samlats in för. Du kan även få Personuppgifterna raderade om du har återkallat ditt samtycke. 

 • Begränsning av behandling  Du har rätt att begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Notera dock att detta kan medföra att vi i vissa fall inte kan tillhandahålla dig alla våra Tjänster. 

 • Dataportabilitet  Du har rätt att få ut de Personuppgifter som vi behandlar om dig i ett allmänt använt, strukturerat och maskininläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast de Personuppgifter du själv tillhandahållit oss som vi behandlar automatiserat med stöd av samtycke eller fullgörande av avtal. 

 • Lämna klagomål till en tillsynsmyndighet  Om du inte är nöjd med vår behandling eller av andra skäl anser att vi behandlat dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd, vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar din begäran om registerutdrag och radering av dina personuppgifter inom 30 dagar. Skulle den åtgärd som du begärt kräva ett mycket omfattande arbete förbehåller vi oss rätten att utföra dessa inom 2 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden. 

Kontakta oss 

Nedan finner du kontaktuppgifter till oss om du vill ha ett registerutdrag, begära radering, begära att vi upphör med direktmarknadsföring, ett klagomål, en fråga till vårt dataskydd eller om du vill utöva någon av dina andra rättigheter (läs mer under "Dina individuella rättigheter"). 

Adlibris AB 556261-3512 

Postadress: Adlibris AB, Personuppgiftsansvarig, Sveavägen 56, 105 44 STOCKHOLM, SVERIGE 

E-postadress: gdpr@adlibris.com 

Adlibris Oy 0195663-7 

Postadress: Adlibris AB, Personuppgiftsansvarig, Sveavägen 56, 105 44 STOCKHOLM, SVERIGE 

E-postadress: gdpr@adlibris.com 

Adlibris AS 990 335 214 

Postadress: Adlibris AB, Personuppgiftsansvarig, Sveavägen 56, 105 44 STOCKHOLM, SVERIGE 

E-postadress: gdpr@adlibris.com 


Ändringshistorik 

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst ned i policyn. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi i Adlibris skyddar dina personuppgifter. 

Policyn uppdaterades senast den: 2024-05-06