Lehrplanorientierte Klassenbuchdokumentation pocketTyska, 2018