Die U.S.-Amerikanische somaliaintervention 1992-1994 pocketTyska, 2010