Wissensbasierte Marketing-Datenanalyse heftetTysk, 1994