Telefonnotiz: Anruf Telefon Büro Anrufer Notiz Anmerkung Organisation Arbeitszimmer nidottuSaksa, 2019