METABOLITY RASTENIJ V PITANII ZhIVOTNYH pokkarivenäjä, 2022