Khimiya I Biologicheskaya Aktivnost' Azolov nidottuvenäjä, 2014