Internet - Obshchestvo - Rossiyskaya Molodezh' nidottuvenäjä, 2011