The Lyfe of Syr Thomas More, by R. Ba. inbundenEngelska, 1974