Arthropod Fossils and Phylogeny inbundenEngelska, 1998