Prekrasna zhizn' dlya voskresshih (in Russian Language) e-bokRyska, 2015