United Nations Treaty Series, V235, No. 3290-3311, 538, 1956 inbundenEngelska, 2013