Tomas Mann (komplekt iz 8 knig) inbundenRyska, 2009