The Methodist Magazine Volume Yr.1825 inbundenEngelska, 2015