The Kafirs of the Hindu-Kush inbundenEngelska, 2018