The French Court and Society, Volume 1 inbundenEngelska, 2015