Tass- tass- tass-, smyg- smyg- smyg- inbundenSvenska, 2008