System identyfikacyjny oparty na technologii RFID pocketPolska, 2021