Straffeloven : lov 20 mai 2005 nr. 28 om straff : sist endret ved lov 19. juni 2020 nr. 69 fra 1. juli 2020 ; Straffeprosessloven : lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker : sist endret ved lov 19. juni 2020 nr. 84 fra 1. juli 2020 ; Påtaleinstruksen : forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten : sist endret ved forskrift 1. november 2019 nr. 1450 spiralNorska, 2020