Stoker i Kholms. Mekhanicheskij skarabej inbundenRyska, 2018