Samlade skrifter om schizofreni inbundenSvenska, 2004