Rita Schober - Vita. Eine Nachlese pocketTyska, 2018