Prolegomena to the History of Israel inbundenEngelska, 2000