Policymaking and Prosperity inbundenEngelska, 2002