Pochvennye Fotoavtotrofy Doliny Reki Shivilig-Khem pocketRyska, 2011