Nihon No Intaanashonarusukuuru Soogoo Gaido pocketJapanska, 2012