Natsionalnaya Kuhnya Respublik Sssr häftadRyska, 2018