Mystiska skolan. Spökhunden (somalisk) inbundenSomali, 2020