Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch Bd. 7: Nebenstrafrecht I, JGG (Auszug) inbundenTyska, 2021