LGL BW 75 000 Rad Ostalb 1 : 75 000 kartaTyska, 2011