Kojoi Jaraui Potapot Akai Men Katitikion Kit En Kot a Kot En Wiawia, Kailanaio Koto inbundenEngelska, 2015