Khroniki vechnoj zhizni. Prokljatyj dar inbundenRyska, 2017