Iz istorii revolyutsionnoj borby na Ukraine 1914-1919 häftadRyska, 2017