Hundavel i teori och praktik inbundenSvenska, 2013