Finansovyj menedzhment. Uchebnik inbundenRyska, 2017