Ekonomichni Osnovy Halytsko� Derzhavnosty häftadUkrainian, 2018