Chemnitz - Karl-Marx-Stadt und zurück inbundenTyska, 2018