Biouglerodnyy Neftesorbent Kompleksnogo Deystviya häftadRyska, 2014