گلچینی از پندهای شاه نامه جلد دوم inbundenPersiska, 2022