گلچینی از پندهای شاه نامه جلد دوم pocketPersiska, 2022