گلچینی از پندهای شاه نامه جلد اول inbundenPersiska, 2022