گلچینی از پندهای شاه نامه جلد اول pocketPersiska, 2022