چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت های مشتری ن&#16 pocketPersiska, 2021