نیم کیلو باش ولی خودت باش- جلد دوم pocketPersiska, 2022