مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش ب&#15 inbundenPersiska, 2021