- شناخت بیماری های کاروکسب و درمان آن pocketPersiska, 2021