Zhitie Izhe Vo Sviatykh Ottsa Nashego Feodora Arkhiepiskopa Edesskago: Po Dvum Rukopisiam Moskovsko heftetGresk, 2009