Vajda Janos Kisebb Koltemenyei heftetUngersk, 2009