Vajda Janos Kisebb Koltemenyei innbundetUngersk, 2009